Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно електрозахранване на „Две складови бази с административна част“ в УПИ – „Магазин и склад за мебели“ в землището на с.Брестник, местност „Османова могила“ :