Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова въздушна кабелна линия 1 kV за външно електрозахранване на „Жилищна сграда“ в УПИ – „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Калудница“ :