Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно електрозахранване 20 kV с монтаж на нов БКТП и външно кабелно електрозахранване 1 kV“ за „Склад за селскостопанска техника и инвентар“ в ПИ в землището на с.Ягодово :