Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Кабели 20kV, нов БКТП до 1х800 kVA/20/0.4 kV“ в УПИ II-88 – жилищно строителство и „Нов 1 kV за външно електрозахранване на „Девет жилищни сгради“ в УПИ I-82 – жилищно строителство в землището на с.Марково :