Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно електрозахранване 1 kV на „Жилищна сграда“ в УПИ 000403-I в землището на с.Ягодово, местност „Долни лозя“ :