Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на “Жилищна сграда” и „Жилищна сграда с гараж“ в ПИ, землище на с.Първенец, местност „Янлъза“ :