Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Съществуващ напорен тръбопровод, ст. тръби Ф1000 от открито водохващане в ПИ с ИД 05150.24.95 по кадастралната карта на с. Бойково до МВЕЦ “Търмъш” в ПИ с ИД 77373.12.35 по кадастралната карта на с. Храбрино, община “Родопи“ :