Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване на обект за производство на ел. енергия “ФЕЦ Арконт Цалапица 200 kW“ в УПИ, землище на с.Цалапица :