Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия НН за външно ел. захранване на „Производствено-складова база за метални изделия и шоурум“ в ПИ, землище на с.Оризари, местност „Казланча“ :