Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Кабелиране на част от въздушна линия средно напрежение ВЛ-СрН „Ягодово“ и ВЛ-СрН „Сепарация“ от П/С „Пловдив“ в участъка от БКТП „Светлина“ до стълб №15 с РОМ за КТП “Комплекс” и новоизграден ЖР стълб в ПИ”, землище на с.Брестник :