Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Изместване на ВЛСН извод “БЯЛА ЧЕРКВА” и извод “Овощарски институт”, землище на с.Марково, местност „Герена“ :