Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа /ФИЕСМ/ на “Нетгард” ООД за оптична свързаност от съществуваща шахта ШКС02 в с. Първенец до съществуваща шахта ШКС02 /на път III-862/ и оптични отклонения в землището на с. Марково и с. Първенец”, община „Родопи“ :