Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Уличен водопровод PE-HD ф110 за захранването на ПИ”, землище на с.Златитрап, местност „Кепенека-3“ :