Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Кабелна линия 1 kV от главно разпределително табло на ФЕЦ СОЛАР МСТ до електромерно табло до ТП 6 Крумово” в ПИ, землище на с.Крумово, местност „Високия път“ :