Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1 kV на „Склад за селскостопанска продукция и помещения за настаняване на работници в областта на селското стопанство” в ПИ, землище на с.Крумово :