Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно кабелно ел. захранване 1 kV“  на „Склад за селскостопанска продукция” в ПИ, землище на с.Крумово, местност „Чифлика“ :