Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Уличен водопровод и канал за СВО и СКО за цех за производство на пластмасови изделия, администрация” в ПИ, землище на с.Марково, местност „Бялата воденица“ :