Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „ПУП-ПП нов кабел 1 kV за външно ел. захранване на „Мобилни гатери – близнаци – 6 броя“ в ПИ с ИД 06077.30.3 в землището на с.Браниполе, местност „Нешовица“: