Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „ВКП от нов ЖБ стълб в оста на ВЛ 20 kV “Бяла Черква”, КЛ 20 kV, БКТП 1х800kVA/20/0.4kV, кабели 1 kV и ЕТ за външно ел. захранване на “Жилищни сгради 1, 2, 3 и 4 с гаражи, сондаж и плътна ограда“ и “Две жилищни сгради с гаражи, сондаж и плътна ограда” в УПИ, землище на с.Марково, местност „Захаридево“ :