Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект:„Нова кабелна линия 1 kV за външно ел.захранване на  „Жилищна сграда, сондаж“ в ПИ, землище на с.Белащица, местност “Арманица”: