Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Селскостопанска сграда за отглеждане на крави, обслужваща сграда за термична обработка на сурово краве мляко и торохранилище – торова лагуна“в ПИ, землище на с.Марково, местност “Каратопрак” :