Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Кабел 1kV, започващ от КШ 1, трафопост “БКТП ИЦМ” до ново електромерно табло за захранване“ на ПИ, землище на с.Крумово, местност “Кошарата” :