Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Изместване на ВЛ СрН извод “Храбрино“ в участъка между ЖР стълб 139/14А и ЖР стълб 139/19, землище на с. Храбрино, местност “Бяло поле”: