Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. захранване от съществуващ БКТП „АБЦ“ до ново електромерно табло“ в УПИ 4.48 – производствена, складова, търговска и обществено-обслужваща дейност в землището на с. Белащица, местност „Герена“: