Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Заповед №ДС-12-2/30.03.2022г. на Областен управител на област Пловдив за разрешаване изработване на ПУП за линеeн обект: “Довеждащи водопроводи от нови тръбни кладенци в ПИ в землището на с. Йоаким Груево, община Стамболийски до ПС „Брестовица 2“ в ПИ в землището на с. Брестовица, община „Родопи“ и до ПС „Кадиево“ в ПИ в землището на с. Кадиево :