Съобщение до Венцислав Минчев

Съобщение до Венцислав Минчев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: