Съобщение до Венцислав Бойчев

Съобщение до Венцислав Бойчев за одобрен ПУП-ПР за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Чонето“: