Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Венцислав Бойчев за одобрен ПУП-ПР за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Чонето“: