Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Венета Караджова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Автоцентър – автокъща, склад и офис за извършване на покупко-продажба на употребявани автомобили“ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: