Съобщение до Велика Сънденова

Съобщение до Велика Сънденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „До селото“: