Съобщение до Василка Русева

Съобщение до Василка Русева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше – череши“: