Съобщение до Васил Янев

Съобщение до Васил Янев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ и образуване на УПИ „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника “ в землището на с.Оризари, местност „Текен пара“: