Съобщение до Цветка Янкова

Съобщение до Цветка Янкова за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Керемедчилница“: