Съобщение до Теодора Тончева

Съобщение до Теодора Тончева за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Производство на пелети от отпадъчен дървен материал, разфасоване на дървени трупи и склад на готова продукция“ в землището на с.Оризари, местност „Узунките“: