Съобщение до Татяна Изварова

Съобщение до Татяна Изварова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за УПИ за обект „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“: