Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Татяна Изварова за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за УПИ за обект „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“: