Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Светла Тачева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, складова и хладилна дейност“ в землището на с.Марково, местност „Динките“ :