Съобщение до Стоян Чаталбашев

Съобщение до Стоян Чаталбашев за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Кону дере“ :