Съобщение до Стефка Манолова

Съобщение до Стефка Манолова за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :