Съобщение до Стефка Кирилова

Съобщение до Стефка Кирилова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Черешова градина“ :