Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Стефан Ганчев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на УПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестовица, местност „Еленец“: