Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Стефан Ганчев за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестовица, местност „Еленец“ :