Съобщение до Стефан Ганчев

Съобщение до Стефан Ганчев за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестовица, местност „Еленец“ :