Съобщение до Спас Пенков

Съобщение до Спас Пенков за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Производствена, складова и обслужваща дейност“ в землището на с.Оризари, местност „Текен пара“: