Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до „Сисас БГ“ АД за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ за обект „Обществено обслужваща, производствена, складова дейности и автосервиз“ в землището на с.Браниполе, местност „Герена“ :