Съобщение до Румяна Жилова-Халачева

Съобщение до Румяна Жилова-Халачева за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“: