Съобщение до Рангел Крушков

Съобщение до Рангел Крушков за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше-вишни“ :