Съобщение до Панайот Папазов

Съобщение до Панайот Папазов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ и образуване на УПИ – „Търговска, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Герена“: