Съобщение до Панайот Папазов

Съобщение до Панайот Папазов за одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ и образуване на УПИ „Търговска, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :