Съобщение до Никола Павлов

Съобщение до Никола Павлов за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестник, местност „Под гробището“ :