Съобщение до Недялка Тодорова

Съобщение до Недялка Тодорова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за изменение на УПИ и образуване на два нови УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Оризари :