Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщениe до „ММ Консулт 23“ ЕООД за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Складова и обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Бялата воденица“ :