Съобщение до Минка Димитрова

Съобщение до Минка Димитрова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Брестник, местност „Често ореше – череши“ :